Årsmöte

Dagordning till SAAF:s årsmöte 2018

SAAF:s medlemmar kallas till årsmöte den 8 september på Bifrostobservatoriet i Mariestad under "Träff under stjärnorna". Sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer att hållas. Motioner ska vara ordföranden tillhanda senast 8 augusti. Välkomna önskar styrelsen!

Deltagande på årsmötet är välkomna att diskutera SAAF:s verksamhet under den diskussion som brukar föras efter årsmötet.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justeringspersoner
5. Dagordningens godkännande
6. Verksamhetsberättelse för 2017
7. Ekonomisk redovisning för 2017
8. Revisionsberättelse för 2017
9. Styrelsens ansvarsfrihet för 2017
10. Val av ordförande för 2018
11. Val av sekreterare, kassör samt minst två till högst tio ledamöter för 2018
12. Val av två revisorer för 2018
13. Motioner
14. Mötets avslutande

Varmt välkomna och väl mött i Mariestad!

För SAAF:s styrelse,

Johan Warell, ordf.